Afficher le panier

Compresseurs

N° article Libelle article Marque
AABR7705B CP PIS H75G144DBE 400/3/50 ROT Bristol 6.250,00€
AABR7365B CP PIS H73A463DBE 400/3/50 BRA Bristol 105,89€
AABR2050A CP PIS H79B32UABHA 240/1/50 Bristol 3.032,50€
AABR2112A CP PA108M1C-4DZDE2 Bristol 671,19€
AABR6106B CP PIS L63B562BBKB 220/1/50 Bristol 1.632,61€
AABR7350A CP H73A423DBE 380-415/3/50 Bristol 103,13€
AABR7350A CP H73A423DBE 380-415/3/50 Bristol 2.213,00€
AABR2181A CP H92G244DREF ROTALOCK Bristol 18.210,00€
AABR7325B CP PIS H73A383DBE 400/3/50 BRA Bristol 1.994,00€
AABR7325B CP PIS H73A383DBE 400/3/50 BRA Bristol 1.994,00€
AABR7365B CP PIS H73A463DBE 400/3/50 BRA Bristol 2.201,00€
AABR7580B CP H79B35UABHA Bristol 3.154,19€
AABR7580B CP H79B35UABHA Bristol 3.154,19€
AABR2166B CP H23A623DBEA R22 Bristol 526,53€
AADA3015A CP PIS GS21MLX 240/1/50 TUB Danfoss 1.524,00€
AADA7135A CP PIS SC12CL 240/1/50 TUB Danfoss 828,80€
AADA7026A CP SC10 CNX 220V Danfoss 971,60€
AADA7460B CP PIS SC18CLX2 230/1/50 TUB Danfoss 1.060,00€
AADA8220A CP PIS PL50FX HST 220-240/1/50 Danfoss 488,10€
AADA7225M CP NU SC12MLX x80 Danfoss 65.712,00€
AADA7286A COMPRESSEUR SC15CLX.2 Danfoss 1.047,00€
AADA8340A CP PIS TL4,5CLX HST Danfoss 537,70€
AADA8560A CP PIS TLS6F 240/1/50 TUB Danfoss 413,20€
AADA7387M CP NU SC10MLX 240/1/50-60 x80 Danfoss 53.580,00€
AADA7225A CP PIS SC12MLX 240/1/50 TUB Danfoss 821,40€
AADA7378B CP PIS SC15GHH 220/1/50 TUB Danfoss 859,60€
AYBR5127A CONDENS DEMAR 145-175MF 250V Bristol 139,30€
AYBR0020A PROTEC NG INT369R 41AA1600E Bristol 854,60€
AYBR5132A RELAIS 3AAR3 10S Bristol 304,70€
AYBR0027A CONDENS PERM 50µF 450 Bristol 235,50€
AYBR0000A RESIST CART H2/H2NG-H7BG/H7NG Bristol 99,70€
AYBR5109A CONDENS PERM 25µf 370V Bristol 108,90€
AYBR5134A RESIST CARTER 40/240V CH135 Bristol 320,70€
AYBR0043A COND PERM 45 mF Bristol 228,40€
AYBR5105A RESIST CARTER CH280 PR 2/220V Bristol 99,89€
AYBR0060A KIT REDUCTION PUISSANCE 230V Bristol 1.692,47€
AYBR7003A JOINTS REFOULEMENT 0014006500 Bristol 13,92€
AYBR0048A VANNE ROTALOCK 1''1 /2-1''1/8 Bristol 208,90€
AYBR0061A RESISTANCE CARTER 230V/150W Bristol 645,28€
AYBR0044A RESIST CARTER 70/460V D160 Bristol 295,70€
AYBR0049A CONDENSATEUR 40/370µF/VOLTS Bristol 216,70€
AYBR0050A RELAIS GE 3ARR3*10S Bristol 299,80€
AYBR0042A RELAI 3ARR3 25AS Bristol 294,50€
AYBR5110A CONDENS DEMAR 88-106/µF Bristol 1,86€
AYBR5126A CONDENS PERM 45µF 450V S15FD Bristol 124,90€
AYBR0029A CONDENS PERM 70µF 450V Bristol 272,40€
AYBR0050A RELAIS GE 3ARR3*10S Bristol 9,97€
AYBR0021A RESIST CART PR H2/H7-BG CH167 Bristol 178,20€
AYBR5126A CONDENS PERM 45µF 450V S15FD Bristol 4,59€
AYDA1611A RELAIS DEMAR HSP CP Danfoss 43,75€
AYDA5502A CONDEN SC10/10C-12/12C-15/15CM Danfoss 62,24€
AYDA1604A RELAIS DEMAR HST Danfoss 44,16€
AYDA1606A RELAIS DEMAR 117U6002 Danfoss 47,28€
AYDA5502M COND DEMARRAGE SC 117U5017 x5 Danfoss 311,20€
AYDA5508M RELAIS ELEC PTC x5 Danfoss 222,20€
AYDA5508A CONDENS DEMARR 80µF Danfoss 56,91€
AYDA5101A COUVERCLE 103N2009 Danfoss 9,65€
AYDA5206A RELAIS DEMAR 103N0026 Danfoss 2,72€
AYDA1616A RELAIS DEMARR RVA4GKL Danfoss 80,68€
AYDA3014A U ELEC 12/24V BD50F HST Danfoss 556,80€
BADA1762A GRP TRA MGRN136MT -E C400/V230 Danfoss 7.000,00€
AYDA5500A CONDENSA DEMAR TL3B-3G-4G Danfoss 58,97€
AYDA1618A RELAIS SC 117-7425 Danfoss 85,79€
AYDA5206A RELAIS DEMAR 103N0026 Danfoss 60,88€
AYDA1004A SYSTEME DEMAR GS26MLX 117-7072 Danfoss 292,40€
AYDA1011A RELAIS COMPRESSEUR 118U3882 Danfoss 230,20€
AYDA1012A VANNE EV220B 032U453402 Danfoss 469,70€
AYDA1607A RELAIS DEMAR 117U6004 Danfoss 43,36€
AYDA1612A RELAIS DEMAR 117U6009 Danfoss 47,07€
AYDA1602A RELAIS DEMAR HST 117U6015 Danfoss 46,66€
AYDA1006A ENS DEMAR GS34 117-7074 Danfoss 311,80€
AYDM5312B KIT COND DEMARR 30MF Danfoss 127,40€
AYDA1609A RELAIS DEMAR HST Danfoss 45,71€
AYDA1610A RELAIS DEMAR 117U6011 Danfoss 47,07€
AYDA5203A RELAIS DEMAR 103N0018 Danfoss 47,00€
AYDA1003A SYSTEME DEMAR GS34MLX 117-7056 Danfoss 283,80€
AYDA1227A RELAIS HST PR CP Danfoss 19,18€
AYDA8111M SERRE CABLES PR CP x60 Danfoss 2.363,00€
AYDA1615A RELAIS DEMARRAGE 117U6013 Danfoss 46,67€
AADA4020A CP PIS NF10FX 220-240/1/50 Danfoss 768,10€
AADA5530A CP PIS NL11MF 240/1/50 TUB Danfoss 634,00€
AADA5631A CP PIS NLE15KK.2 R600 Danfoss 807,10€
AADA7340A CP PIS SC15FT 240/1/50 TUB Danfoss 632,50€
AADA7485A CP PIS SC18CNX 240V R290 Danfoss 1.414,00€
AADA7225X CP PIS SC12MLX NU x40 Danfoss 33.326,10€
AADA1040B CP PIS BD50F + UNIT 12/24V DC Danfoss 3.377,00€
AADA7631A CP PIS SC21G 240/1/50 TUB Danfoss 1.005,00€
AADA7505A CP PIS SC18F 240/1/50 TUB Danfoss 728,90€
AADA7015A CP PIS SC10CL 240/1/50 TUB Danfoss 775,40€
AADA7558M CP NU SC18MLX.3 x80 Danfoss 63.180,00€
AXDA8102A VANNE 12MM PR TWIM Danfoss 146,00€
AADA7555A CP PIS SC18MLX HST Danfoss 994,20€
AADA7245A CP PIS SC12/12CL 240/1/50 TUB Danfoss 1.502,00€
AADA7135M CP NU SC12CL NU 240/1/50 x80 Danfoss 68.700,00€
AADA5195A CP PIS NL7.3MF 240/1/50 TUB Danfoss 470,80€
AADA8001A CP PIS TL2.5F 220/1 Danfoss 372,60€
AADA8250A CP PIS TL4GHX HST 220-240/1/60 Danfoss 521,90€
AADA5360A CP PIS NL9FT LST 220-240/1/50 Danfoss 500,40€
AADA7387A CP PIS SC10MLX 240/1/50-60 TUB Danfoss 845,70€
AADA7565B CP PIS SC18/18CL 240/1/50 TUB Danfoss 1.671,00€
AADA0001A CP NLX15KK.2 R600A 195B0506 Danfoss 768,40€
AADA3030A CP PIS GS26CLX 240/1/50 TUB Danfoss 1.546,00€
AADA0002A CP PIS NL9CN 230/1/50 R290 Danfoss 820,30€
AADA5261A CP PIS NL8.4MF 220-240/1/50 TU Danfoss 505,30€
AADA5060A CP PIS NL6.1MFX 240/1/50 TUB Danfoss 474,60€
AYDA1230A RELAIS HST COMPRESSEUR 115V SC Danfoss 43,76€
AYDA6017A RELAIS DEMAR HST PR CP Danfoss 46,67€
AYDA5901A INTER PROX CA 5-10 118U3858 Danfoss 118,50€
AYDA5100A COUVERCLE 103N2010 Danfoss 9,39€
AYDA5509M COND DEMARR 125µF 220V SC x5 Danfoss 284,80€
GPDA9115D VANNE ICMTS 20-C DIN 1" Danfoss 1.915,00€
AYDA1013A RELAIS POUR CP SC Danfoss 84,21€
AYDA8102A JEU DE 4 SUSPENSIONS SNAP ON Danfoss 15,49€
AYDA5004A BOBINE+ADAPT 208-240V 50HZ PR Danfoss 408,30€
AYDA8100A SILENT BLOC SC10/12 Danfoss 16,77€
AYDA1617A RELAIS DEMARR RVA9CKL Danfoss 2,55€
AYDA6018A DEMARR KIT HST SC21G/SC15DL Danfoss 354,20€
AYDA1001A ENS DEMAR 117-7027 Danfoss 378,40€
AYDA5001A SERRE CABLE COMPRESSEUR SC Danfoss 10,08€
AYDA1617A RELAIS DEMARR RVA9CKL Danfoss 61,84€
AYDA5205A RELAIS DEMAR 103N0015 Danfoss 4,28€
AYDA5205A RELAIS DEMAR 103N0015 Danfoss 47,59€
AYDA5507B U ELECTRO 12/24V PR BD35F Danfoss 550,20€
AYDA5501A CONDENSA DEMAR FR8.5A-NL7F Danfoss 67,39€
AYDA1605A RELAIS DEMAR 117U6001 Danfoss 47,09€
AYDA5204A RELAIS DEMAR 103N0021 Danfoss 47,06€
AYDA1603A RELAIS DEMAR 117U6016 Danfoss 47,07€
AYDA1613A RELAIS DEMAR 117U6003 Danfoss 45,82€
AYDA1601A RELAIS DEMAR 117U6010 Danfoss 47,07€
AYDA5202A ENS DEMAR 103N0016 Danfoss 47,28€
AYDA5201A SYST DEMAR TL-FR PTC 220V Danfoss 48,41€
AADA5610A CP PIS NLX13KK LST Danfoss 655,50€
AADA1109A CP PIS TLES8.7KK3 220/1/50 TUB Danfoss 393,90€
AADA2121A CP PIS FR7.5CL 240/1/50 TUB Danfoss 754,70€
AADA8555A CP PIS TL5CNK LST 220/1/50 TUB Danfoss 755,10€
AADA1011A CP PIS BD35F 12/24V TUB Danfoss 1.385,00€
AADA7050A CP PIS SC10DL 240/1/50 TUB Danfoss 767,50€
AADA8430A CP PIS TL5G 240/1/50 TUB Danfoss 433,40€
AADA7450B CP PIS SC18CL 240/1/50 TUB Danfoss 1.053,00€
AADA7590B CP PIS SC21CL 240/1/50 TUB Danfoss 1.142,00€
AADA4010A CP PIS NF7MLX 240/1/50 TUB Danfoss 853,20€
AADA7410A CP PIS SC15/15CL 240/1/50 TUB Danfoss 1.325,00€
AADA7180A CP PIS SC12DL 240/1/50 TUB Danfoss 788,90€
AADA8180A CP PIS T4DL 240/1/50 TUB Danfoss 566,30€
AADA5350A CP PIS NL9F 240/1/50 TUB Danfoss 492,20€
AADA7380A CP PIS SC15GH 240/1/50-60 TUB Danfoss 775,40€
AADA2180A CP PIS FR7.5G 240/1/50 TUB Danfoss 466,30€
AADA2100A CP PIS FR7GH 240/1/50 TUB Danfoss 533,90€
AADA7540A CP PIS SC18G 240/1/50 TUB Danfoss 929,50€
AADA2070A CP PIS FR6G 240/1/50 TUB Danfoss 447,60€
AADA7557B CP PIS SC18MLX 240/1/50 TUB Danfoss 895,90€
AADA5630A CP PIS NLE15KK.4 220/1/50 R600 Danfoss 609,90€
AADA7300A CP PIS SC15CNX HST 220/1/50 Danfoss 1.195,00€
AADA7395A CP PIS SC15MLX 240/1/50 TUB Danfoss 835,50€
AADA7055A CP PIS SC10D 240/1/50 TUB Danfoss 758,80€
AADA7620A CP PIS SC21F 240/1/50 TUB Danfoss 799,90€
AADA6035A CP PIS PL35G 220/1/50 TUB Danfoss 405,00€
RCDG1436P CF TAIGA 100AS HT223 143X363 Dagard 7.666,00€
AYEM1200A BOITIER ELEC T2178GK 1262174 Embraco 174,90€
AYEM1029A RELAIS 3ARR3B6AA3 1253009 Embraco 94,03€
AYEM2337A COF DEMAR NT6220GK-A CSR Embraco 355,40€
AYEM2618A PROTEC MOT NT6217Z Embraco 24,28€
AYEM3204A PROTECT CP EMT37HDP T0225/07 Embraco 21,91€
AYEM2635A PROT MOT T2168GK Embraco 11,12€
AYEM1992A PROT MRP59AMK-3259 T0057/G6 Embraco 9,19€
AYEM5594A COND PERM 4µf 450v Embraco 17,39€
AYEM1099A RELAIS DEMARR RVA2AE3C-105 Embraco 29,85€
AYEM1550A COND MARCHE 16µF 450V Embraco 1,67€
AYBI3229A VANNE 36132903 Bitzer 79,06€
AFBI3190A CP CSH7593-90Y 40P Bitzer 21.320,00€
AYBI7809A PL A CLAP 4-6G 30405103 Bitzer 629,00€
AYBI8893A CLAVETTE CP IV 31510703 Bitzer 20,63€
AYBI7807A PL A CLAP 6J 30405101 Bitzer 641,00€
AYBI2590A JOINT JEU 4H.2 37281201 Bitzer 441,60€
AYBI9914A PRISME 34731602 Bitzer 260,50€
AFBI2390H CP OSNA8591K + KS800 + GS7120 Bitzer 31.330,00€
AYBI6024A FILTRE ASPIR 36201202 Bitzer 38,04€
AYBI7719A GARN ETANCH 37401004 Bitzer 543,00€
AFBI1240F CP HSK8561-125 40P Bitzer 25.400,00€
AFBI3270A CP CSH8573-110Y 40P Bitzer 28.790,00€
AFBI2000N CP OSK5341K Bitzer 6.740,00€
AYBI2686A JOINT SOUPAPE 38242102 Bitzer 9,75€
AFBI2320M CP OSKA7472K Bitzer 15.450,00€
AYBI3322A THERMOS 34702103 Bitzer 242,01€
ACBR1000A CP C-SBP170H38B Bristol 3.215,74€
JIDA1912F ICS1 32 PM APP1-2 STD Danfoss 1.534,00€
ACEM3190R CP SCR SE2020GS 400/3/50 ROT Embraco 3.528,00€
ACEM3505R CP SCR SE2006GK 230/1/50 ROT Embraco 2.120,00€
ACEM5080B CP SCR SE6021GS 400/3/50 BR Embraco 2.044,00€
ACEM5322B CP SCR SE6078GS 400/3/50 BR Embraco 5.424,00€
ACEM3565B CP SCR SE2014GK 230/1/50 BR Embraco 2.980,00€
ACEM3510R CP SCR SE2008GS 400/3/50 ROT Embraco 2.358,00€
ACEM3510B CP SCR SE2008GS 400/3/50 BR Embraco 2.358,00€
ACEM3525R CP SCR SE2010GK 230/1/50 ROT Embraco 2.440,00€
ACEM3020R CP SCR SE2010GS 400/3/50 ROT Embraco 2.574,00€
ACEM5270B CP SCR SE6056GS 400/3/50 BR Embraco 4.449,00€
ACEM5372B CP SCR SE6089GS 400/3/50 BR Embraco 6.080,00€
ACEM5030B CP SCR SE6018GK 230/1/50 BR Embraco 1.919,00€
ACEM3515B CP SCR SE2008GK 230/1/50 BR Embraco 2.340,00€
ACEM5125B CP SCR SE6030GS 400/3/50 BR Embraco 2.437,00€
ACEM3150R CP SCR SE2017GS 400/3/50 ROT Embraco 3.146,00€
ACEM3515R CP SCR SE2008GK 230/1/50 ROT Embraco 2.310,00€
ACEM5060B CP SCR SE6021GK 230/1/50 BR Embraco 1.963,00€
ACEM3505B CP SCR SE2006GK 230/1/50 BR Embraco 2.160,00€
ACEM5170B CP SCR SE6036GS 400/3/50 BR Embraco 2.829,00€
ACEM3525B CP SCR SE2010GK 230/1/50 BR Embraco 2.470,00€
ACEM5225B CP SCR SE6053GS 400/3/50 BR Embraco 3.720,00€
ACEM5352B CP SCR SE6085GS 400/3/50 BR Embraco 5.860,00€
ACEM5020B CP SCR SE6015GS 400/3/50 BR Embraco 1.942,00€
ACEM5050B CP SCR SE6018GS 400/3/50 BR Embraco 1.995,00€
ACEM3565R CP SCR SE2014GK 230/1/50 ROT Embraco 2.895,00€
ACEM5200B CP SCR SE6043GS 400/3/50 BR Embraco 3.146,00€
ACEM3060B CP SCR SE2014GS 400/3/50 BR Embraco 2.778,00€
ACCO5080A CP SCR ZB21KE 400/3/50 551ROT Copeland 2.152,00€
ACCO1448A CP SCR ZR61KE 400/3/50 422BRA Copeland 2.553,00€
ACCO1392S CP SCR ZR61KE 240/1/50 522BRA Copeland 2.382,00€
AGCO4152A CP D3DC75X AWM REBUILT Copeland 5.010,00€
ACCO1313A CP SCR ZR48K3E-PFJ-422 Copeland 2.250,00€
ACCO3615B CP ZXI6 KCE PFJ 687 MONO Copeland 2.911,00€
AGCO3421A CP D6SL250X AWM REBUILT Copeland 8.460,00€
ACCO3390B CP SCR ZF41K5E 400/3/50 567ROT Copeland 6.910,00€
AGCO3651A CP D8SJ600X AWM REBUILT Copeland 12.460,00€
ACCO5085A CP SCR ZBD21KE 400/3/50 551ROT Copeland 2.799,00€
ACCO5110A CP SCR ZB26KE 400/3/50 551ROT Copeland 2.472,00€
ACCO1976A CP SCR ZR250KE 400/3/50 523ROT Copeland 11.490,00€
ACCO0050S CP SCR ZP26KE 240/1/50 522 BRA Copeland 1.806,00€
ACCO5110A CP SCR ZB26KE 400/3/50 551ROT Copeland 2.472,00€
ACCO1795A CP SCR ZRD94KQE-TFD-522 Copeland 6.417,11€
ACCO6090A CP SCR ZH15K4E 400/3/50 524BRA Copeland 1.821,00€
ACCO6010A CP SCR ZH09KVE 400/3/50 526BRA Copeland 2.625,00€
ACCO1050A CP ZS09KAE-TFD-618 Copeland 1.616,00€
ACCO0321A CP SCR ZP120KE 400/3/50 455BRA Copeland 5.890,00€
ACCO6251A CP SCR ZH26KE 400/3/50 424BRA Copeland 2.302,00€
ACCO0080B CP SCR ZP29 K5E 400/3/50 Copeland 2.083,00€
ACCO5272A CP SCR ZB58KCE 400/3/50 551ROT Copeland 4.738,00€
ACCO5492A CP SCR ZB114KCE 400/3/50 551RO Copeland 6.890,00€
AADA8221A CP PIS TL4G 115/1/60 TUB Danfoss 21,91€
AADA8221A CP PIS TL4G 115/1/60 TUB Danfoss 478,70€
AADA2020M CP NU FR6CL NU 220/1/50 x80 Danfoss 42.060,00€
AADA3075A CP PIS GS34CLX 240/1/50 TUB Danfoss 1.638,00€
AADA7577A CP PIS SC18/18G 240/1/50 TUB Danfoss 1.612,00€
AADA2020A CP PIS FR6CL 240/1/50 TUB Danfoss 608,90€
AADA7385A CP PIS SC15G 220/1/50-60 TUB Danfoss 838,20€
AADA6090A CP PIS PL50F 240/1/50 TUB Danfoss 391,80€
AADA7320B CP PIS SC15DL 240/1/50 TUB Danfoss 1.164,00€
AADA5070A CP PIS NL6.1MLX 240/1/50 TUB Danfoss 674,30€
AADA7280A CP PIS SC15CL 240/1/50 TUB Danfoss 925,50€
AADA7220A CP PIS SC12G 220/1/50-60 TUB Danfoss 694,90€
AADA3065A CP PIS GS26MLX 240/1/50 TUB Danfoss 1.683,00€
AADA3055A CP PIS GS26MFX 240/1/50 TUB Danfoss 1.569,00€
AADA2300A CP PIS FR10G 240/1/50 TUB Danfoss 496,90€
AADA2050A CP PIS FR6DL 240/1/50 TUB Danfoss 701,60€
AADA8260A CP PIS TL4G 240/1/50 TUB Danfoss 428,90€
AADA8450A CP PIS TLS5F 240/1/50 TUB Danfoss 391,80€
AADA2250A CP PIS FR8.5G 240/1/50 TUB Danfoss 504,20€
AADA2330A CP PIS FR11G 240/1/50 TUB Danfoss 558,40€
AADA2220A CP PIS FR8.5CL 240/1/50 TUB Danfoss 706,80€
AADA7645A CP PIS SC21/21CL 240/1/50 TUB Danfoss 1.013,21€
AADA8100A CP PIS TL3G 240/1/50 TUB Danfoss 418,90€
AADA6010A CP PIS PL20F 240/1/50 TUB Danfoss 490,30€
AADA8640A CP PIS TLS7F 240/1/50 TUB Danfoss 415,90€
AADA7080A CP PIS SC10G 220/1/50 TUB Danfoss 701,60€
AADA3095A CP PIS GS34MLX 240/1/50 TUB Danfoss 1.586,00€
AADA5500A CP PIS NL11F 240/1/50 TUB Danfoss 486,10€
AADA5435A CP PIS NL10MF 240/1/50 TUB Danfoss 609,60€
AADA5435A CP PIS NL10MF 240/1/50 TUB Danfoss 609,60€
AADA5120A CP PIS NL7F 240/1/50 TUB Danfoss 450,00€
AADA5075A CP PIS NL7CLX 240/1/50 TUB Danfoss 538,50€
AAEM4400A CP PIS NEK6210GK 230/1/50 TUB Embraco 317,00€
AAEM4174A CP PIS NEK2150GK 230/1/50 TUB Embraco 494,20€
AAEM5120A CP PIS NT2160U 220-240/50 R290 Embraco 663,20€
AAEM6717A CP PIS NJ9232GK 220-240/50 ROT Embraco 970,00€
AAEM4481A CP PIS NEK6217U R290 240/1/50 Embraco 468,10€
AAEM6545B CP PIST NJ2192GJ 220-240/50 Embraco 935,30€
AAEM5462A CP PIS T7223F CSR 230/1/50 TUB Embraco 1.011,00€
AAEM5462A CP PIS T7223F CSR 230/1/50 TUB Embraco 92,59€
AAEM6663A CP PIS NJ6226Z 220-240/50+VANN Embraco 946,80€
AAEM4418A CP PIS NEK6165U R290 240/1/50 Embraco 328,50€
AAEM4415E CP PIS NEK6181U R290 240/1/50 Embraco 358,70€
AAEM3320B CP PIS EMT37HDP 230/1/50 TUB Embraco 284,10€
AAEM3056B CP PIS EMT6144GK 230/1/50 TUB Embraco 275,40€
AAEM5660A CP PIS NT6230U 230/1/50 R290 Embraco 817,60€
AAEM1098A CP PIS EMX80CLT 220-240/50 Embraco 403,30€
AAEM9140A CP PIS NJ2192GK 220-240/1/50 Embraco 929,30€
AAEM5165A CP NT2170U R290 240/1/50 CSR Embraco 671,20€
AAEM6587A CP PIS NJ2212GK 220-240/50 Embraco 991,10€
AAEM4019A CP PIS NE2121Z 115/60 Embraco 457,03€
AAEM2950A CP PIS EMX66CLC 230/1/50 R600 Embraco 332,30€
AYBI8266A VIS HEXAGONAL 38005614 Bitzer 17,32€
AYBI1043A ROTOR STATOR 34626646 Bitzer 2.935,00€
AYBI5090A KIT DE PLAQUES A BORNES Bitzer 637,50€
AYBI2514A JOINT VIDANGE 2JC3.2K 38240130 Bitzer 18,37€
AYBI8004A VIS 38030602 Bitzer 18,32€
AYBI2654A JOINT JEU 37283504 Bitzer 114,10€
AYBI3213A VANNE 36132111 Bitzer 263,50€
AYBI2074A JOINT 37230313 Bitzer 18,74€
AYBI9095A PLAQUE FIXATION 36712114 Bitzer 89,14€
AYBI8933A SUSPENSION 37000302 Bitzer 51,52€
AYBI2029A JOINT 37212001 Bitzer 15,13€
AYBI2500A JOINT 37220002 Bitzer 15,13€
AYBI9644A RACC 36532105 Bitzer 131,20€
AYBI8939A SUSPENSION 37000402 Bitzer 56,09€
AYCO5007A CONDENS 45MF 475V 8540597 Copeland 88,95€
AYCO5327A KLIXON CRT00AIX-3053 DKL-150 Copeland 204,20€
AYCO5103F MODULE THERM INT69SC2 24V Copeland 268,50€
AYCO2255A JOINT FILTRE HUILE D3D 2993455 Copeland 6,57€
AYCO2665A SUPPORT PRESSOS HUILE 2039960 Copeland 95,93€
AYCO9165A ECROU 3" 1/8 3011558 Copeland 18,24€
AYCO9193A PLAQUE A CLAPET 3232922 Copeland 2.048,00€
AYCO0015A MAIN CONTROL 8414447 Copeland 1.330,00€
AYCO5034A RELAIS INT215 2982097 Copeland 128,40€
AYCO2406A SUPPORT FIXATION VENT DK/DL Copeland 161,00€
AYCO2406A SUPPORT FIXATION VENT DK/DL Copeland 4,43€
AYCO9165A ECROU 3" 1/8 3011558 Copeland 495,20€
AYCO3197A PL A CLAP BP 6TJ3 3807200 Copeland 39,77€
AAEM4178B CP PIST NEU2178GJ 220-240/50 Embraco 536,20€
AAEM5352A CP NT6217GK 220/1/50-230/1/60 Embraco 554,50€
AAEM6095A CP PIS NJ9226GK 208-220/60 Embraco 948,30€
AAEM2180B CP EMT2117GK 220-240/1/50 Embraco 316,00€
AAEM4445B CP PIS NEK1116Z 220-240/50 LBP Embraco 329,00€
AAEM6546A CP PIS NJ2192GJ 230/1/50 TUB Embraco 914,12€
AAEM3057A CP PIS NT6224GK 230/1/50 CSR Embraco 786,62€
AAEM6544B CP PIS NJ2192GJ 208-230/60 CSR Embraco 932,50€
AAEM5416A CP PIS NT6222GK CSIR 230-50/60 Embraco 736,71€
AAEM0014A CP PIS VESA7U 230V/53.3-133.3H Embraco 527,34€
AAEM2730A CP PIS EMC3119U 230/1/50 R290 Embraco 336,10€
AAEM5443A CP PIS NEU2168U 220-240/1/50 Embraco 542,20€
AAEM5342A CP PIS NEU2168GK 220-240/1/50 Embraco 470,10€
AAEM4490A CP PIS NEK6170Y 220-240/50 CSI Embraco 357,20€
AAEM4120A CP PIS NEK2125U R290 240/1/50 Embraco 396,50€
AAAC6130A CP PIS MS26FB 240/1/50 BRA Cubigel 821,90€
AAAC2810A CP PIS ML90TB 240/1/50 BRA Cubigel 355,00€
AAAC6260A CP PIS MS30FB 240/1/50 BRA Cubigel 845,10€
AAAC6260A CP PIS MS30FB 240/1/50 BRA Cubigel 845,10€
AAAC2605A CP PIS ML80FB 240/1/50 BRA Cubigel 411,80€
AAAC2620A CP PIS ML80TB 240/1/50 BRA Cubigel 397,50€
AAAC4391A CP PIS MX23FB A 240/1/50 BRA Cubigel 545,40€
GADA1100B VANNE CO2 GBC6S H 1/4 SCH 90B Cubigel 49,90€
AAAC2520A CP PIS GL80AA 240/1/50 BRA Cubigel 327,60€
AAAC6420A CP PIS MS34T3 400/3/50 BRA Cubigel 958,30€
AAAC3530A CP PIS MP14FG 220-230/1/50-60 Cubigel 359,20€
AAAC6160A CP PIS MS26TB 240/1/50 BRA Cubigel 798,50€
AAAC6190A CP PIS MS26T3 400/3/50 BRA Cubigel 691,80€
AAAC3260A CP PIS MPT12LA 220/1/50 Cubigel 432,00€
AAAC3050A CP PIS GPY12RAA 220-240/1/50 Cubigel 280,16€
AAAC2280A CP PIS GL60AA 240/1/50 BRA Cubigel 291,20€
CYEO5140A RESIST VIROLE 266209 Cubigel 283,30€
AAAC2395A CP PIS ML60TR 115/1/60 Cubigel 275,10€
AAAC2690A CP PIS L88TN 220/1/50-60 BRA Cubigel 377,60€
AAAC2800A CP PIS ELX ML90FG 200-230/1 Cubigel 274,91€
AAAC3565A CP PIS MPT14RA 220/1/50 BRA Cubigel 361,80€
AAAC2009A CP PIS B38G 220/1/50 CSIR Cubigel 184,40€
QYSG3001B EEPROM DB82-01281B Cubigel 26,92€
GFDA2460M DETENDEUR TE2 FL/FL R449 x45 Cubigel 7.959,60€
AAAC2390A CP PIS ML60TG 220-230V 50/60HZ Cubigel 241,04€
AAAC2185A CP PIS ML45TG 220/1/50 Cubigel 255,70€
AAAC2625A CP PIS ML80TG 240/1/50 BRA Cubigel 430,10€
AAAC6400S CP PIS ELX MS34TB-SV BOX 220/1 Cubigel 764,70€
AAAC4171A CP PIS MX18TBA CSR 220-240/1/5 Cubigel 728,10€
AAEM6582B CP PIST NJ2212GJ 220-240/50 Embraco 783,40€
AAEM5441A CP PIST NEU2140U 220-240/50 Embraco 420,20€
AAEM6734A CP PIS NJ9232GK 208-230/1/60 Embraco 951,80€
BAEM2492J GRP UNEU2168GK BR + RESERVOIR Embraco 674,00€
AAEM6710A CP PIS NJ9232GS 400/3/50 Embraco 1.035,71€
AAEM0013A CP PIS VESD11C 230V/40-150HZ Embraco 502,18€
AAEM2740A CP PIS EMC3125U 230/1/50 R290 Embraco 392,50€
AAEM2001B CP PIS EMT45CDP 230/1/50 TUB Embraco 269,50€
AAEM5444B CP PIS EMU5125Y 230/1/50 TUB Embraco 304,60€
AAEM4609B CP PIS EMX55CLC 230/1/50 TUB Embraco 308,20€
AAEM4410A CP PIS NEK6210Z 230/1/50 TUB Embraco 362,10€
AAEM5434A CP PIS NEU4130Z 240/1/50 Embraco 466,90€
AAEM4184A CP NEK6160Z Embraco 348,20€
AAEM5446A CP PIS NEK6160Y 220/1/50 CSIR Embraco 809,20€
AAEM2970A CP PIS EMY3118Y 230/1/50 R600 Embraco 366,90€
AAEM2910A CP PIS EMX26CLC 230/1/50 R600 Embraco 269,20€
AAEM3325B CP PIS EMT45HDR 230/1/50 TUB Embraco 306,20€
AAEM2003A COMP EMT6165U Embraco 349,72€
AAEM6620B CP PIS NJ6220Z 230/1/50 TUB Embraco 999,00€
AAEM4670A CP PIS NEU6214U 230/1/50 R290 Embraco 435,10€
AAEM2205B CP EMT2130GK 220-240/1/50 Embraco 371,00€
AAEM5419A CP PIS NT6226GK 230/1/50 TUB Embraco 666,30€
AAEM5223A CP PIS NT2180GK 230/1/50 TUB Embraco 593,00€
AAEM5399A CP NT2192GK CSR 240/1/50 Embraco 692,10€
AAEM5426A CP NEU6187Z Embraco 297,60€
AAEM5387A CP PIS NT6220Z 230/1/50 TUB Embraco 742,60€
AAEM3053B CP PIS EMT6160Z 230/1/50 TUB Embraco 243,60€
AAEM4435A CP PIS NEK6213GK 208-230/1/60 Embraco 427,10€
AAEM5429A CP PIS NEU2155GK 220-240/1/50 Embraco 460,50€
AAAC4080A CP PIS GX18TB 240/1/50 BRA Cubigel 570,60€
AAAC2001A CP PIS GLY12RAa CSIR 220-240/1 Cubigel 248,30€
AAAC3560A CP PIS MPT14LA 240/1/50 BRA Cubigel 478,40€
AAAC2570A CP PIS GL80TB 240/1/50 BRA Cubigel 390,10€
AAAC2055A CP PIS ML40TB 240/1/50 BRA Cubigel 338,80€
AYCO3197A PL A CLAP BP 6TJ3 3807200 Copeland 1.034,00€
AYCO8160A FILTRE ASPI 9TK-TH 3128676 Copeland 317,20€
AYCO3157A PL A CLAP D3D*5 2998609 Copeland 1.877,00€
AYCO8207A VIS 2871546 Copeland 1,51€
AYCO8223A BOULON V 2 1/8 DISC STREAM Copeland 16,66€
AYCO2017A JOINT 8D 2832294 Copeland 678,00€
AYCO2204A JOINT CULA D3D 2937893 Copeland 41,07€
AYCO3105A VANNE ASPIR +JT 1 3/8 2837062 Copeland 425,60€
AYCO7558A CLAVETTE 2-4CC 7007137 Copeland 34,84€
AYCO3193A PL A CLAP BP DROI D6TH 3807164 Copeland 973,90€
AYCO2352A JOINT PL A CLAP D4-6D 3130208 Copeland 181,80€
AYCO2336A JOINT PL A CLAP D3DC-5 2998665 Copeland 179,90€
AYCO3130A PL A CLAP 9RC 2048957 Copeland 1.067,00€
AYCO3188A PL A CLAP 4-6RA/B-4SA 3805760 Copeland 885,60€
AYCO3187A PL A CLAP 6RA 3805759 Copeland 884,90€
AYCO7107A CLAP ASPI 4-6R-SH/L/TM 2836785 Copeland 1,60€
AYCO7107A CLAP ASPI 4-6R-SH/L/TM 2836785 Copeland 57,28€
AYBI8501A CLAVETTE 38400106 Bitzer 15,13€
AYBI8501A CLAVETTE 38400106 Bitzer 15,13€
AYBI2277A JOINT 37251107 Bitzer 28,79€
AYBI8601A CAPUCHON VANNE 37501401 Bitzer 18,94€
AYBI2281A JOINT CYL 37251111 Bitzer 26,35€
AFBI2110M CP OSN7461K Bitzer 12.320,00€
AFBI2390L CP OSNA8591K Bitzer 29.040,00€
AYBI7837A PL A CLAP 30406229 Bitzer 435,63€
AYBI7741A GARN 37402204 Bitzer 2.827,00€
AYBI7607A POMPE HUILE CENTRIFUGE 3211050 Bitzer 24,78€
ABCO3421R CP 6SL 250X AWM/D-SAV Copeland 13.130,00€
ABCO4452C CP 6DJ 400X AWM Copeland 20.060,00€
ABCO3251R CP 4SH1-250X-AWM/D Copeland 12.120,00€
ABCO6160A CP 4MT-22X AWM/D STREAM Copeland 11.920,00€
ABCO6200A CP 6MM-30X AWM/D STREAM Copeland 14.100,00€
ABCO3401C CP 6SF1-200X AWM/D Copeland 11.770,00€
ABCO5049A CP D6TJ1-250X-AWM/D Copeland 20.450,00€
ABCO3221C CP 4SA1 200X AWM/D Copeland 9.990,00€
ABCO4182R CP 3DC 100X AWM/D-SAV Copeland 8.220,00€
ABCO1200A CP KJP-10X-EWL Copeland 2.282,00€
ABCO1200A CP KJP-10X-EWL Copeland 2.282,00€
ABCO3231R CP 4SL2-150X-AWM/D-SAV Copeland 9.690,00€
ABCO4184C CP 3DC5 100X EWL Copeland 8.530,00€
ABCO4052C CP 2DB3-75X-AWM/D Copeland 6.840,00€
ABCO3261R CP 4ST 200X AWM/D-SAV Copeland 11.010,00€
ABCO1440T CP KSLP-15X-CAG 230/1/50 Copeland 2.445,20€
ABCO1450C CP KSJP 15X EWK 60HZ Copeland 2.599,14€
ABCO4452R CP 6DJ5-400X-AWM/D-SAV3 Copeland 19.970,00€
ABCO3281R CP 4SJ 300X AWM/D-SAV Copeland 12.760,00€
ABCO4302R CP 4DF 100X AWM/D-SAV Copeland 9.950,00€
ABCO4104C CP 3DA5-50X-EWL Copeland 7.410,00€
ABCO4412C CP 6DT 320X AWM/D Copeland 19.998,17€
ABCO4310R CP 4DA5-100X-AWM/D Copeland 9.740,00€
ABCO1165S CP KJP 7X CAG 230/1/50 Copeland 2.334,00€
ABCO4432R CP 6DH 350X AWM/D-SAV Copeland 17.720,00€
ABCO4332R CP 4DL 150X AWM/D-SAV Copeland 11.170,00€
ABCO4102C CP 3DA5-50X-AWM/D Copeland 7.967,00€
ACCO6220S CP SCR ZH26K4E 220-240-265/1/5 Copeland 1.864,00€
ACCO3400B CP SCR ZF40KVE 400/3/50 951ROT Copeland 10.580,00€
ACCO2936A CP SCR ZR19ME 220/3/50 551ROT Copeland 372,32€
ACCO2936A CP SCR ZR19ME 220/3/50 551ROT Copeland 7.450,00€
ACCO5150A CP SCR ZBD30KE 400/3/50 551ROT Copeland 3.559,00€
ACCO6515A CP ZH150KCE-TWD-522 Copeland 11.775,07€
ACCO0131S CP SC ZP42K5E 240/1/50 522 BRA Copeland 2.655,00€
ACCO1474A CP SCR ZR61KSE 400/3/50 502BRA Copeland 2.499,00€
ACCO6191A CP SCR ZH21KE 240/1/50 424BRA Copeland 2.041,00€
ACCO5250B CP SCR ZB56KCE 400/3/50 951ROT Copeland 5.950,00€
ACCO5350B CP SCR ZB92KCE 400/3/50 951ROT Copeland 7.880,00€
ACCO6205A CP 6SJ1-400X-AWM/D Copeland 18.390,00€
ACCO6045A CP ZPD104KCE-TFD-455 Copeland 6.270,00€
ACCO0220B CP SC ZP61K5E-TFD-422 400/3/50 Copeland 2.953,00€
ACCO1456A CP SCR ZR61KE 400/3/50 522BRA Copeland 2.494,00€
ACCO6270A CP SCR ZH30KE 240/1/50 424BRA Copeland 2.047,00€
ACCO3460B CP SCR ZF49K5E 400/3/50 567ROT Copeland 7.430,00€
ACCO0040B CP ZP24K5E-TFD-522 53FR Copeland 1.946,00€
ACCO2873A CP SCR ZR19ME 400/3/50 961ROT Copeland 9.490,00€
AGCO4551A CP D8DJ600X AWM REBUILT Copeland 14.130,00€
ACCO4070C CP SCR ZS38K4E-TFD-551 Copeland 3.394,03€
ACCO3320C CP SCR ZF33K4E 400/3/50 951ROT Copeland 7.710,00€
ACCO0171A CP SCR ZPD42KSE-TFM-522 Copeland 2.462,67€
ACCO3290A CP SCR ZF25KE TFDN-567 Copeland 4.461,00€
ACCO0175B CP ZP50KE 220-240/1/50-60 522B Copeland 2.250,00€
ACCO3110A CP SCR ZF13K4E 400/3/50 556ROT Copeland 3.448,00€
AAAC6350S CP PIS GS34TB 240/1/50 ROT Cubigel 987,10€
AAAC2005A CP PIS MLY12LAA CSIR 230/1/50 Cubigel 211,20€
AAAC2110A CP PIS GL45TB 240/1/50 BRA Cubigel 312,60€
AAAC2180A CP PIS ML45TB 240/1/50 BRA Cubigel 361,90€
AAAC3450A CP PIS GP14TB 240/1/50 BRA Cubigel 474,50€
AAAC2760A CP PIS GL90TB 240/1/50 BRA Cubigel 394,80€
AAAC6380A CP PIS MS34FB 240/1/50 BRA Cubigel 937,50€
AAAC4281A CP PIS MX21FBa 230/1/50 BRA Cubigel 563,40€
JIDA3006A ICM25-A 20D 3/4" 600 APP2-00 Cubigel 2.446,00€
AAAC6100A CP PIS GS26TB 240/1/50 BRA Cubigel 822,70€
AAAC4310A CP PIS MX21TB 240/1/50 BRA Cubigel 786,20€
AAAC2795A CP PIS ML90FB 240/1/50 BRA Cubigel 421,10€
AAAC2786A CP PIS GLY90RAa 240/1/50 BRA Cubigel 238,00€
RGET9003A CARTOUCHE CHAUFF 533W 230V MON Cubigel 1.185,00€
BAEM4601B GRP UNEK6213GK 208-230/60 Cubigel 594,00€
AAAC6350A CP PIS GS34TB 240/1/50 BRA Cubigel 938,10€
AAAC3270A CP PIS MPT12RA 220/1/50 BRA Cubigel 454,10€
AAAC4250A CP PIS GX21TB 240/1/50 BRA Cubigel 788,10€
AAAC2335A CP PIS GL60TB 240/1/50 BRA Cubigel 336,70€
AAAC6400A CP PIS MS34TB 240/1/50 BRA Cubigel 914,90€
AAAC2700A CP PIS GL90AA 240/1/50 BRA Cubigel 358,00€
AAAC4141A CP PIS MX18FBa 240/1/50 BRA Cubigel 538,30€
AAAC3690A CP PIS GP16TG 220/1/BF Cubigel 348,90€
BFDA1175D GRP OP+ LPQM215E 400/3/50 Cubigel 13.630,00€
AXCO5020A RELAIS DEM CR MONO 8556610 Copeland 115,70€
AXCO0131A CAPIL HFC ZF33 8546415 Copeland 136,00€
AXCO1101A KIT CORRENT ASSM 3011241 Copeland 80,40€
AXCO0113A BOBINE 24V DC 8405336 Copeland 61,22€
AXCO1070A RELAIS 240V D-COOLING 3004067 Copeland 1.207,00€
AXCO2115A FIX VENT DL/LHA/NHM 2987536 Copeland 112,00€
AXCO8541A ADAPT +JT DROIT R->B 8514176 Copeland 209,70€
AXCO2677A FIXATION VENT EBM 3011694 Copeland 163,80€
AXCO8917A REDUC PUISS 4-6-8S 2641652 Copeland 1.049,00€
AXCO2075A VENT CULASSE 2D 3098831 Copeland 848,40€
AXCO8555A ADAPT+JT DROIT 8031419 Copeland 63,00€
AXCO8315A KIT DEMANDE COOLING 3208790 Copeland 1.463,40€
AXCO1010A PROT SURCHAUF ZF-ZS 2981196 Copeland 39,87€
AXCO3067A RESIST CARTER A 67W 120V Copeland 100,80€
AXCO3023A RESIST CARTER D 102W 120V Copeland 186,40€
AXCO3070A RESIST CARTER A 67W 480V Copeland 100,80€
AXCO9194A SUSPENSIONS JEU 8607621 Copeland 16,76€
AXCO9210A KIT VANNE + GSKT 3D DIGITAL Copeland 420,10€
AXCO9181A PEINTURE NOIRE SPRAY Copeland 110,70€
AXCO8063A KIT INJ VAP DTC ZF25-49K5E Copeland 808,40€
AXCO8061A KIT INJ LIQ DTC 120°C ZF06-18 Copeland 378,10€
AXCO2040A VENT 6D HJLT 220/1/50 Copeland 955,80€
AXCO0122A CAPIL HFC ZF40-48 8546448 Copeland 152,00€
AXCO9202A COQUE ANTIBRUIT ZBD58 + BASE Copeland 781,30€
AXCO3033A RESIST CART73W 230/240V DIA231 Copeland 100,80€
AXCO8975A PROT REFOUL CP DIGITAL 8402406 Copeland 38,51€
AXCO9209A HOUSSE 8608908 Copeland 563,40€
AXCO3111B JEU RESIST TYPE K 230V 27W Copeland 275,10€
AYBI8001A ENTRETOISE 36521033 Bitzer 105,50€
AYBI2637A JOINT JEU 37283001 Bitzer 235,50€
AYBI2639A JOINT JEU 37283003 Bitzer 185,33€
AYBI7020A COUSSINET 31110005 Bitzer 79,63€
AYBI8881A VIS S730 31510403 x10 Bitzer 567,40€
AYBI6018A FILTRE ASPIR 36200402 Bitzer 220,40€
AYBI5102A BOITIER ELECT CPLET 34350901 Bitzer 155,90€
AXBI8290A ACCOUP KS730 D60 34202202 Bitzer 1.188,00€
AFBI1170E CP HSN7461-70 40P Bitzer 15.830,00€
AYBI7305A CULASSE REDU PUIS SS VEM 35407 Bitzer 431,40€
AYBI7728A GARN ETANCH OSK53 37401504 Bitzer 1.871,00€
AYBI8329A BOULON FIX 38015406 Bitzer 17,32€
AYBI7787A PL A CLAP BP+JT 30401607 Bitzer 683,40€
AYBI5420A PROT INT69VSY-II 24V 34700905 Bitzer 936,80€
AYBI5431A PROT SE-B2 24V AC 34702804 Bitzer 174,90€
AYBI9185A COUVERCLE 30551201 Bitzer 513,60€
AYBI9913A PLAQ A CLAPET 30405911 Bitzer 179,10€
AYBI8493A VIS MAGNET M26X1.5 36611402 Bitzer 97,33€
AFBI2120M CP OSK7471K Bitzer 13.560,00€
AYBI3261A VANNE 36133925 Bitzer 1.757,00€
AYAC1560A BOITIER ELEC MS34TB CAJ-114166 Cubigel 327,40€
AYAC1560A BOITIER ELEC MS34TB CAJ-114166 Cubigel 327,40€
AYAC1560A BOITIER ELEC MS34TB CAJ-114166 Cubigel 327,40€
AYAC1560A BOITIER ELEC MS34TB CAJ-114166 Cubigel 327,40€
AYAC1440A BOIT ELEC 113676 I-280208 Cubigel 176,00€
AYAC2360A PROTECTEUR T0071-22 112070 Cubigel 13,26€
AXCO3074A RESIST CARTER D 102W 480V Copeland 260,00€
AXCO0081A KIT THERMISTANCE PTC 8400057 Copeland 146,16€
AAEM4182A CP PIS NEK2160U 220/1/50 R29 Embraco 522,30€
AAEM5448B CP PIS EMT30CDP 230/1/50 TUB Embraco 289,60€
AAEM3045B CP PIS EMT6152GK 230/1/50 TUB Embraco 281,50€
AAEM5199B CP PIS NT2180GK 208-230/60 Embraco 732,90€
AAEM3150B CP PIS NJ2212GJ 208-230/1/60 Embraco 987,50€
AAEM4191B CP PIS NEK6170Z 230/1/50 TUB Embraco 364,20€
AAEM4685A CP PIS NEU6212Z CSIR 220-240/5 Embraco 421,70€
AAEM4660A CP PIS NEU6212GK 230/1/50 CSIR Embraco 392,84€
AAEM6664A CP PIS NJ6226Z 208-230V 60hz Embraco 899,70€
AAEM4622B CP PIS NEK1118Z 220-240/1/50 Embraco 347,00€
AAEM6221B CP PIS NJ6220Z 220-240/50 Embraco 938,00€
AAEM4615B CP PIS EMT6144U 230/1/50 TUB Embraco 305,10€
AAEM4151A CP PIS NE2134Z 220-240/50 CSIR Embraco 474,37€
AAEM4161A CP PIS NEK2134GK 230/1/60 Embraco 374,50€
AAEM3304B CP PIS EMY3115Z 230/1/50 TUB Embraco 271,90€
AAEM3046B CP PIS EMT6165GK 230/1/50 TUB Embraco 281,00€
AAEM3054B CP PIS EMT6170Z 230/1/50 TUB Embraco 296,50€
AAEM4663A CP PIS NEU6215GK 220/1/50 CSIR Embraco 456,90€
AAEM5187A CP PIS NTU6240GKV 220/1/50 SVA Embraco 951,80€
AAEM5301A CP PIS NT6215Z 230/1/50 TUB Embraco 576,90€
AAEM4162A CP PIS NEK2134GK 230/1/50 TUB Embraco 364,60€
AAEM4162A CP PIS NEK2134GK 230/1/50 TUB Embraco 364,60€
AAEM5201A CP PIS NT2180GK 220-240/1/502 Embraco 689,20€
AAEM5405A CP PIS NT6222GK 230/1/50 TUB Embraco 598,60€
AYAC2360A PROTECTEUR T0071-22 112070 Cubigel 13,26€
AYAC1422A RELAIS BDG127S 405172 Cubigel 19,16€
AYAC1680A BOITIER ELEC MS26TB 126210 Cubigel 312,90€
AYAC1017A PROT 9-528 T0057-L6 Cubigel 10,05€
AYAC3104A RELAIS RVA 3G 3C Cubigel 57,41€
AYAC1420A RELAIS+MORS ECC2 1118-8 405170 Cubigel 19,16€
AYAC1578A CONDENS MARCHE 10%F/420V Cubigel 26,93€
AYAC1010A RELAIS RVA2E3C Cubigel 82,64€
AYAC1901A COND PERM 16µF 420V Cubigel 26,92€
AYAC3205A CONDENS PERM 16µF/420V - 321 Cubigel 26,45€
AYAC1000A RELAIS DEMARRAGE RVA3G 3C Cubigel 72,52€
AYAC1000A RELAIS DEMARRAGE RVA3G 3C Cubigel 72,52€
AYAC1036A RELAIS + CONNECT ECC2 Cubigel 33,26€
AYAC3019A PROT 9-560 TO168-L6 Cubigel 9,11€
AYAC1038A RELAIS ECC2 1170-8 BDG 170S Cubigel 19,99€
AYAC1370A PROTECTEUR T0103-30 112210 Cubigel 39,50€
AYAC1370A PROTECTEUR T0103-30 112210 Cubigel 39,50€
AYAC1120A RELAIS 3ARR3B10AA3 101.894 Cubigel 69,97€
AYAC1720A BOITIER EL 478830209 MS26FB Cubigel 181,00€
AYAC1013A RELAIS T0535-L6 I-102196 Cubigel 10,25€
AYAC2060A RELAIS DEMARRAGE MTRP 51-27 Cubigel 20,29€
AYAC2181A PROT 9-906 BDG AE26FHY6 102321 Cubigel 10,26€
AYEM1550A COND MARCHE 16µF 450V Embraco 15,44€
AYEM5593A COND PERM PR EMT22HLP Embraco 10,82€
AYEM2002A RELAIS DE DEMARRAGE 2275034 Embraco 10,39€
AYEM3062A RELAY DEMARR MTRP-0073-60 Embraco 12,98€
AYEM5005A KIT ELEC 269JA51N1A Embraco 50,76€
AYEM3256A RELAIS 2278058 Embraco 10,50€
AYEM1096A RELAIS DEMARRAGE B-650887 Embraco 44,56€
AYEM1895A PROT PR NE2121Z Embraco 8,47€
AYEM5012A RESIST CARTER PR NJ Embraco 109,20€
AYEM2006A RELAIS PR EMT 45HDR Embraco 11,15€
AYEM1906A PROT PR NJ6220Z Embraco 11,50€
AYEM2007A RELAIS PR NEK6170Z Embraco 11,15€
AYEM3005A KIT ELECTRIQUE NT6226GK Embraco 115,90€
AYEM5557A KIT ELECTRIQUE 193EA67K1A Embraco 13,37€
AYEM1970A RELAIS 9660475138 2278011 Embraco 26,92€
AYEM1903A PROTEC T0736/C9 Embraco 10,92€
AYEM1085A RELAIS DEMARR MTRP57-08 Embraco 7,74€
AYEM0001A TUYAU SOUPLE SLIDING DIAM 10MM Embraco 100,60€
AYEM1098A FLEXIBLE BP 2996724 Embraco 102,10€
AYEM9001A CAPOT BOITIER ELEC 2075282 Embraco 4,63€
AYEM2636A RELAIS DEMARR MTRP 0027-65 Embraco 11,54€
AYEM5006A KLIXON 2285108 Embraco 12,98€
AYEM5013A RESIST CARTER 2464205 Embraco 189,20€
AYEM1873A KIT NE1130Z Embraco 46,20€
AYEM2620A PROT T0635/G9 NE9213GK 2321045 Embraco 12,81€
AYEM5414A COND DEMARR 2252216 Embraco 18,90€
AYEM2334A COF DEMAR NEK6217GK-A CSR Embraco 355,30€
AYEM2334A COF DEMAR NEK6217GK-A CSR Embraco 355,30€
AYEM2617A PROTEC MOT NEK6165-6210 Embraco 24,28€
AYEM2622A PROTEC MOT NEK6214Z-A CSIR Embraco 8,41€
AYAC3025A PROT 9-556 T0267-L6 102203 Cubigel 10,02€
AAEM5421A CP PIS NT6226GK 220-240/1/50 Embraco 867,20€
AYEM5595A CONDENS PERM 2253311 Embraco 27,85€
AAEM6719A CP PIS NJ9232GS 380-420/3/50/6 Embraco 1.097,00€
AAEM3050B CP PIS EMT2121U 230/1/50 TUB Embraco 375,30€
AAEM6743F CP PIS EMT6144Z 230/1/50 TUB Embraco 243,10€
AAEM2720A CP PIS EMT2117U 230/1/50 R290 Embraco 326,10€
AAEM5186A CP PIS NTU6238GKV 230/1/50 CSR Embraco 987,43€
AAEM5189A CP PIS NT2178GK 230/1/50 TUB Embraco 539,30€
AAEM4626A CP PIS NE1130Z 240/1/50-60 TUB Embraco 394,50€
AAEM4402A CP NEK6210GK 208-230/60 Embraco 393,00€
AAEM4173B CP PIS NEK2150GK 208-230/1/60 Embraco 462,70€
AAEM4614B CP PIS EMT6144Y 230/1/50 TUB Embraco 300,40€
AAEM5407A CP PIS NT2212GKV 220-240/1/50 Embraco 904,90€
AAEM2300B CP PIS EMT6152U 230/1/50 TUB Embraco 349,90€
AAEM5188A CP PIS NT2168GK 230/1/50-60 TU Embraco 616,50€
AAEM5412A CMP NT2212ULT CSR BOX 220/1/50 Embraco 923,50€
AAEM2200B CP PIS EMT2125GK 230/1/50 TUB Embraco 335,80€
AAEM3300B CP PIS EMY3111Z 230/1/50 TUB Embraco 402,40€
AAEM4646B CP PIS EMC40CLC 230/1/50 TUB Embraco 291,80€
AAEM5199A CP PIS NT2180GK 220-60 Embraco 725,80€
AAEM5406A CP PIS NT6222GK 220-240/1/50 Embraco 768,50€
AAEM6718A CP PIS NJ9238GK 230/1/50 ROT Embraco 998,70€
AAEM5184B CP PIS NT2178GK 220/1/50 ROT Embraco 662,40€
AAEM5540A CP PIS NJ2212GJ 220-240/1/50 Embraco 965,80€
AAEM5438A CP PIS NEU6217U 220-240/50 Embraco 445,00€
AAEM3049B CP PIS EMT2125U 230/1/50 TUB Embraco 400,40€
AYAC1493A PROTEC 7-568 G3PLS00 Cubigel 40,77€
AYAC3009A PROTEC 9-525 T0171-L6 Cubigel 9,36€